STATUT

STATUT KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Nazwa

Pełna nazwa koła brzmi: Koło Naukowe Bibliotekoznawców, z przyjętym i akceptowanym skrótem: KNB.

§2. Siedziba

Siedzibą Koła jest Instytut Nauk o Informacji i Mediach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Uniwersyteckim 9/13.

§3. Status organizacyjny

Koło jest grupą studentów organizującą się na zasadach dobrowolności, działającą przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

§4. Emblematy

 1. Koło używa znaku graficznego zwanego dalej Logiem.
 2. Koło używa pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd Koła.

§5. Okres działalności

Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II

Cele i zadania

§6. Cele Koła

Celem Koła jest:

 1. Pogłębianie wiedzy historycznej i teoretycznej z dziedziny nauki o książce.
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 3. Doskonalenie warsztatu edytorskiego.

§7. Zadania Koła

 1. Organizowanie konferencji i odczytów, posiedzeń naukowych i dyskusyjnych.
 2. Promowanie uczelni.
 3. Wyjazdy naukowe.
 4. Prowadzenie prac naukowych w ramach i pod patronatem uczelni.
 5. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
 6. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi, zajmującymi się  podobną tematyką.

§8. Wykonawcy celów

Odpowiedzialnymi za realizację celów i zadań są Członkowie Koła.

Rozdział III

Członkostwo

§9. Nabycie członkostwa

 1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Status Członka Koła nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego przyjętej przez Zarząd Koła.
 3. Przewodniczący prowadzi spis członków Koła.
 4. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba niebędąca studentem specjalnie zasłużona dla Koła na podstawie decyzji walnego zgromadzenia Członków.

§10. Prawa i obowiązki Członków Koła

 1. Członek Koła ma prawo do:

  a) uczestnictwa w Zgromadzeniach Członków Koła i innych formach działalności Koła;
  b) zgłoszenia propozycji i wniosków dotyczących pracy Koła;
  c) czynnego prawa wyborczego;
  d) biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła po upływie roku od momentu nabycia członkostwa, z wyjątkiem członków Koła wybranych do Zarządu pierwszej kadencji;
  e) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła.

 2. Członek Koła ma obowiązek:
  a) przestrzegać postanowień Statutu Koła, uchwał jego organów, Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego;
  b) troszczyć się o dobrą atmosferę przy realizacji działań statutowych;
  c) brać czynny udział w pracach Koła i terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań;
  d) dbać o dobre imię Koła.
 3. Członek honorowy Koła ma takie sama prawa i obowiązki jak Członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§11. Utrata statusu członka Koła

 1. Utracenie członkostwa może nastąpić:

  a) na wniosek samego członka;
  b) w przypadku utraty przez członka Koła praw studenckich lub ukończenia studiów;
  c) w wyniku wykluczenia z Koła w drodze uchwały Zarządu z powodu podejmowania aktywności sprzecznej ze Statutem Koła lub innymi uchwałami władz Koła, narażenia dobrego imienia Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań, po uprzedniej konsultacji z Opiekunem Koła. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu za pośrednictwem Przewodniczącego do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od jej ogłoszenia zainteresowanemu. Przewodniczący Koła w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Członków. Po wysłuchaniu zainteresowanego, Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia członka ze struktur Koła. Uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła. Uchwała Zgromadzenia Członków jest ostateczna;
  d) w wyniku Uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów na jednogłośny wniosek Zarządu Koła z powodu braku aktywności członka Koła w działaniach podejmowanych przez Koło, w szczególności nieusprawiedliwionych nieobecności na kolejnych spotkaniach Koła;
  e) z chwilą rozwiązania Koła.

Rozdział IV

Struktura i organizacja Koła

§12. Władze Koła

 1. Zgromadzenie Członków Koła.
 2. Zarząd Koła.

§13. Zgromadzenie Członków

 1. W skład Zgromadzenia Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła.
 2. Zgromadzenia Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 3. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

  a) uchwalenie kierunków działania;
  b) zatwierdzenie planów działań Koła określonych przez Zarząd;
  c)  wybieranie członków Zarządu;
  d) uchwalanie zmian w Statucie;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  f) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązań Koła;
  g) przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu.

§14. Zasady funkcjonowania Zgromadzenia Członków

 1. Zgromadzenie Koła może być zorganizowane minimum dwa razy w roku.
 2. Zgromadzenie Koła może być zorganizowane na wniosek przynajmniej ¾ Członków, Przewodniczącego Koła lub Członka Zarządu.
 3. Zgromadzenie Członków podejmuje na posiedzeniach decyzje o formie uchwały. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 4. Każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym.
 5. Głosowanie jest jawne. Na wniosek Członków Koła głosowanie może być tajne.
 6. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Członków Koła w nowo wyznaczonym terminie są ważne mimo braku kwalifikowanej większości.
 7. Zgromadzenie Członków Koła zwołane jest przez Zarząd Koła raz na 2 miesiące oraz w razie potrzeby. Zarząd Koła informuje członków o planowanym posiedzeniu nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 8. Na uzasadniony wniosek jednego z członków Koła, przedstawiony Zarządowi Koła, Zarząd wyznaczy posiedzenie Zgromadzenie członków Koła poza ustalonym kalendarzem spotkań.
 9. Zgromadzeniu Członków przewodniczy Przewodniczący Koła.
 10. Na żądanie ¾ członków koła, Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków z tematem obrad wynikającym z celu dla jakiego zostało zwołane.
 11. W przypadku, gdy Zarząd uchyla się od obowiązku wyznaczenia terminu Zgromadzenia Członków lub pozostaje w nieuzasadnionej zwłoce, decyzje w tym przedmiocie podejmuje Opiekun Koła.
 12. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  a) Zarządowi;
  b) Pięciu członkom Koła.

§15. Zarząd Koła

 1. Zarząd Koła składa się z:
  a) Przewodniczącego Koła;
  b) Wiceprzewodniczącego Koła;
  c)  Sekretarza;
  d)  Skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa rok akademicki i kończy się wraz z utworzeniem nowego Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić nie dłużej niż 3 następujące po sobie kadencje.
 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a)      kierowanie działalnością Koła;
  b)      reprezentowanie Koła przed Władzami Uczelni i Wydziału;
  c)      opracowywanie planu działań Koła;
  d)     czuwanie nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia Członków;
  e)      prowadzenie gospodarki finansowej Koła;
  f)       przyjmowanie nowych Członków Koła na podstawie pisemnych deklaracji.
 5. Wszystkie pisma podejmowane w imieniu Koła powinny zostać opatrzone podpisem Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności, podpisem Członka Zarządu.

§16. Powoływanie członków Zarządu

 1. Członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Zgromadzeniu Członków, w obecności co najmniej połowy liczby Członków Koła.
 2. Uprawnionym do kandydowania jest członek Koła po upływie roku od momentu przyjęcia.
 3. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie Koła po uzyskaniu zgody osoby zgłaszającej.
 4. Dopuszczalne jest zgłaszanie własnej kandydatury.

§17. Kompetencje Przewodniczącego

 1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego należą w szczególności:
  a)      reprezentowanie Koła na zewnątrz;
  b)      rozpatrywanie wniosków składanych przez Członków Koła;
  c)      pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między członkami Koła;
  d)     kierowanie pracami Koła;
  e)      dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
  f)       kontrola przestrzegania Statutu;
  g)      kierowanie pracą Zarządu;
  h)      zwoływanie spotkań Zarządu;
  i)        zwoływanie spotkań Zarządu, co najmniej raz w miesiącu i przewodniczenie im;
  j)        delegowanie zadań na poszczególnych członków Zarządu;
  k)      decydowanie w razie równości głosów na zebraniu Zarządu.

§18. Kompetencje Wiceprzewodniczącego

 1. Do praw i obowiązków Wiceprzewodniczącego Koła należą w szczególności:
  a)      reprezentowanie Koła na zewnątrz;
  b)      zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  c)      dbanie o dobry wizerunek Koła;
  d)     wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego.

§19. Kompetencje Sekretarza

 1. Do praw i obowiązków Sekretarza należą w szczególności:
  a)      sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych spotkań Koła;
  b)      gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła;
  c)      sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła;
  d)     Formułowanie i publikowanie komunikatów, ogłoszeń, zaproszeń i wszelkich pism związanych z działalnością Koła.

§20. Kompetencje Skarbnika

 1. Do praw i obowiązków Skarbnika należą w szczególności:
  a)      rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła;
  b)      tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć;
  c)      przedkładanie rocznych sprawozdań oraz rozliczenia semestralnego, w szczegółowy sposób określając wszelkie źródła finansowania Koła oraz bilansu i stanu finansowego Koła.

§21. Odwołanie Członków Zarządu

 1. Z uzasadnionych powodów Zgromadzenie Członków może odwołać Członka Zarządu. Uchwała w przedmiocie odwołania Członka Zarządu musi zostać podjęta większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Koła w głosowaniu tajnym.
 2. Postępowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu wszczyna się na pisemny, umotywowany wniosek przedstawiony, przez co najmniej pięciu członków Koła Opiekunowi Naukowemu.
 3. Przyczynami odwołania członka Zarządu mogą być w szczególności:
  a)      długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków;
  b)      niedbałe wykonywanie powierzonych działań;
  c)      podejmowanie aktywności sprzecznej ze statutowymi celami Koła lub działaniu na szkodę Koła;
  d)     brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.
 4. W razie odwołania członka Zarządu wybieranie nowego członka następuje zgodnie z postanowieniami Statutu.

§22. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu

 1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
  a)      upływu kadencji;
  b)      odwołania;
  c)      złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Przewodniczącemu Koła lub – w przypadku Przewodniczącego – Opiekunowi Koła;
  d)     utraty członkostwa;
  e)      rozwiązania Koła.

Rozdział V

Finanse Koła

§23. Zasady ogólne dotyczące finansów Koła

 1. Środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Koła. Nadzór nad działalnością finansową Koła sprawuje Zgromadzenie Członków.
 3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Przewodniczący i Skarbnik.
 4. O podziale środków własnych Koła decyduje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§24. Źródła finansowania

 1. Działalność statutowa Koła finansowana jest ze środków otrzymanych od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego bądź ze środków własnych Koła.
 2. Środki własne Koła mogą tworzyć składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, wsparcie sponsorów, dotacje i dochody z ofiarności publicznej.
 3. Wysokość składek członkowskich określa Zgromadzenie Członków w formie uchwały.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§25. Podział środków finansowych Koła

Szczegółowego podziału środków finansowych Koła dokonuje Skarbnik w oparciu o uchwałę Zarządu Koła, o której mowa w §20.

Rozdział VI

Rozwiązanie, likwidacja i zawieszenie działalności Koła

§26. Rozwiązanie Koła

 1. Rozwiązanie Koła następuje w przypadku:
  a)      uchwały Senatu podjętej na wniosek Rektora rozwiązującą uczelnianą organizację studencką, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów ustawowych, Statutu Uczelni lub Statutu Organizacji;
  b)      podjecie uchwały przez Zgromadzenie Członków Koła;
  c)      decyzji Opiekuna Koła.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Koła musi być podjęta przez Zgromadzenie Członków na jednogłośny wniosek Zarządu Koła w obecności, co najmniej połowy członków, większością ¾ głosów.

§27. Likwidacja Koła

 1. W razie rozwiązania Koła Uchwałą Senatu, o której mowa w §26.1.a zarządza on jego likwidacją, wyznaczając likwidatora.
 2. W razie rozwiązania Koła uchwałą, o której mowa w §26.1.b, likwidatorami Koła       są członkowie Zarządu.

§28. Zawieszenie działalności Koła

Koło może zawiesić swoją działalność na mocy Uchwały Zarządu, po konsultacji z Opiekunem Koła, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rozdział VII

Opiekun Naukowy Koła

§29. Opiekun Naukowy Koła

 1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowy Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Wydziału Filologicznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Opiekun reprezentuje Koło przed Władzami Uniwersytetu Wrocławskiego i na zewnątrz.
 3. Opiekun pomaga organizować działalność Koła.
 4. Opiekun Naukowy opiniuje program naukowy Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.
 5. Opiekun opiniuje wnioski Zarządu lub Zgromadzenia Członków w materiach przewidzianych przez Statut.
 6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

Rozdział VIII

Przepisy porządkowe i końcowe

§30. Postanowienia końcowe

 1. Koło działa w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Koło nie posiada osobowości prawnej.
 3. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków, pozytywnie zaopiniowanej przez Opiekuna Koła i po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze Uczelni.
 4. Rektor uchyla Uchwałę organu Koła niezgodną przepisami ustawowymi, Statutem Uczelni i Statutem Koła.
 5. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 207, senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, jeżeli w jej działalność rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) organizacji.