Sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji Drukuj
18 i 19 listopada br. Koło Naukowe Bibliotekoznawców gościło we Wrocławiu uczestników Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Nowe Przestrzenie Biblioteki. Obrady zorganizowane w gmachu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej były dla Koła finalizacją jednego z najważniejszych tegorocznych projektów. Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli dr Bożena Hojka, Olga Konatowska-Ciszek, Agata Krawczyk, Magdalena Józefiak (sekretarz Konferencji) i piszący te słowa, pracował nad założeniami teoretycznymi oraz dopracowywał kwestie techniczne już od maja. W Radzie Naukowej zgodziły się zasiąść prof. dr hab. Bogumiła Staniów (przewodnicząca), dr Agnieszka Łobocka i dr Renata Aleksandrowicz.

Honorowy patronat nad Konferencją zgodziła się objąć Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, którą reprezentowały w trakcie obrad Jolanta Słowik (przedstawicielka dyrekcji MBP) oraz Mirosława Gorczyńska. Jednocześnie partnerami medialnymi zostali Bibliosfera oraz Wsparcie Bibliotek.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i zawodowych bibliotekarzy. Zgłoszone referaty pochodziły z różnych ośrodków naukowych (UMCS i UKW – 4 prelegentów, UW – 3 prelegentów, UMK i UWr – 2, UJ i UŁ – po jednym prelegencie) oraz zawodowych. Spośród 20 zgłoszeń dopuszczonych przez Radę Naukową do prelekcji, 3 było autorstwa czynnych bibliotekarzy, którzy reprezentowali Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Bibliotekę Wydziału Filologicznego UO i Bibliotekę Publiczną w Namysłowie (referat nie został wygłoszony). Organizatorzy z zadowoleniem stwierdzili, że poruszane zagadnienia realizują wszystkie zasugerowane prelegentom zagadnienia badawcze.

Konferencję otworzyły głosy organizatorów. Prof. Bogumiła Staniów dokonała formalnego otwarcia obrad i przywitała uczestników w imieniu Rady Naukowej, a dr Bożena Hojka wystąpiła jako przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego i dyrekcji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Pierwszą sesję poprowadził piszący te słowa, a kolejne odpowiednio: Magdalena Józefiak, Agata Krawczyk, Angelika Bazyluk i Olga Konatowska-Ciszek, która dokonała podsumowania obrad i zamknęła Konferencję. Głosy końcowe przypadły Opiekunowi KNB, dr Renacie Aleksandrowicz i mgr Jolancie Słowik, która wystąpiła jako przedstawicielka patrona honorowego. Wśród słuchaczy można było spotkać także prof. Annę Migoniową, reprezentantów licznych bibliotek Dolnego Śląska i przedstawiciela Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŚ.

W trakcie obrad zaprezentowano modelowe rozwiązania architektoniczne i usługowe w bibliotekach, projekty współpracy między użytkownikami, bibliotekarzami i architektami oraz wskazano możliwości, jakie dają bibliotekarzom nowe media. Poruszono kwestię seniorów i niepełnosprawnych w bibliotekach. Wiele miejsca poświęcono także działalności kulturowej i strategiom PR bibliotek. Aurelia Gruca i Natalia Straszak, członkinie Koła Naukowe Bibliotekoznawców UWr przedstawiły wyniki swoich badań nad e-learningiem w bibliotekach szkół wyższych oraz możliwościami współpracy między bibliotekami i Punktami Informacji Turystycznej. Obradom towarzyszyły ożywione dyskusje, często kontynuowane w kuluarach. W ich trakcie bibliotekarze i studenci wymieniali się pomysłami, problemami i wątpliwościami.

Po zakończonych obradach część uczestników spotkała się na imprezie integracyjnej w pubie Przekręt. 19 listopada część uczestników i organizatorzy wraz z członkami KNB spotkali się na wycieczce edukacyjnej, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Koło Naukowe Bibliotekoznawców serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji Konferencji Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej, która udostępniła nam pomieszczenia i zaplecze techniczne, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich za zorganizowanie wycieczki, Miejskiej Bibliotece Publicznej za objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym oraz Wydawnictwu Uniwersytetu Wrocławskiego za przekazanie wartościowych publikacji jako prezentu dla prelegentów. Gorące podziękowania składamy także pracownikom Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, którzy wspierali nas cennymi radami i osobistym zaangażowaniem.